Postup vlády ve věci čisté mobility budí u podnikatelské veřejnosti rozpaky. Hospodářská komora předkládá odborná doporučení

Na zasedání Dopravní sekce Hospodářské komory ČR v červnu byl projednán dosavadní postup veřejné správy v oblasti snižování emisí z dopravy a čisté mobility. Zároveň je dnes projednávána na schůzi vlády informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility za rok 2017.

Přestože Národní akční plán čisté mobility, schválený v roce 2015 vládou ČR, měl vytvořit vnitrostátní rámec politiky pro rozvoj trhu alternativních paliv v odvětví dopravy, z dosavadního postupu je zřejmé, že Česká republika stále postrádá sjednocenou základní vizi, jakým směrem by se měl rozvoj čisté mobility a jeho podpora ubírat.

Namísto toho jsou přijímány dílčí závazky a poskytovaná podpora některým vybraným druhům pohonných hmot. Na úrovni vlády neexistuje centrální koordinační místo, které by rozvoj čisté mobility strategicky řídilo, místo toho se na plnění opatření obsažených v plánu podílí celkem osm resortů.

Rovněž podpora čisté mobility s využitím evropských fondů je roztříštěna do tří operačních programů (Operační program Podnikání a inovace, Operační program Doprava a Integrovaný regionální operační program) s rozdílným přístupem k vypisování výzev. Za těchto podmínek se předkládaná informace omezuje na pouhé konstatování probíhajícího vývoje a z jejího textu čiší koncepční bezradnost.

Hospodářská komora ČR proto doporučuje vládě, aby se již opožděná aktualizace Národního plánu, která měla být předložena vládě ČR do 30. června 2018, řídila následujícími principy:

  • logická návaznost na platnou Státní energetickou koncepci;
  • práce s kratším (2020, 2025) i dlouhodobějším horizontem (2030+);
  • dodržení principu technologické neutrality;
  • posuzování jednotlivých typů alternativních pohonů vozidel nejen podle vlastních emisí škodlivých látek a skleníkových plynů, nýbrž v celém životním cyklu paliva od produkce suroviny, přes výrobu paliva až po finální spálení ve vozidle (princip Well to Wheels);
  • komplexní pohled na problematiku snižování emisí v dopravě včetně dalších cest k úsporám (veřejná doprava, individuální cyklistická doprava, omezování zbytné dopravy, výchova řidičů apod.)
  • určení centrálního koordinujícího místa a způsobu koordinace činnosti jednotlivých zúčastněných resortů.
Přečtěte si také:  Automobilový trh nepouští nohu z pedálu. Elektromobily poráží naftu na plné čáře, zvedá se i Česko

Vedle toho je třeba v aktualizovaném plánu věnovat též pozornost nejnovějším trendům v zavádění čisté mobility v nákladní dopravě.

Aktualizovaný dokument má navrhnout taková opatření, která při rozumně vynaložených prostředcích povedou k postupnému snižování emisí v dopravě tak, aby bylo postupně dosaženo cílů Pařížské dohody.

Hospodářská komora deklaruje, že je připravena se na přípravě takového koncepčního dokumentu podílet svými odborníky.