bmw_ix- (1)

Nákupní divize BMW Group Purchasing zvyšuje aktivity v oblasti udržitelnosti a připravuje půdu pro budoucí růst elektromobility

BMW Group dále zvyšuje svou aktivitu v oblasti nákupu pro budoucí růst elektromobility a stanovování nových standardů udržitelnosti. Díky rozšiřování elektromobility je tvorba hodnot v dodavatelském řetězci důležitější než kdy dříve, a to jak s ohledem na emise CO2, tak s ohledem na získávání zásadních surovin, tedy těch, které jsou potřebné pro výrobu bateriových článků.

„Věříme, že udržitelnost je nedílnou součástí všech nákupních aktivit. Proto se přizpůsobujeme plánovanému růstu elektrifikovaných vozidel a současně náš dodavatelský řetězec našim požadavkům na udržitelnost. Tímto způsobem posouváme udržitelný rozvoj na další úroveň. Obzvláště jako prémiový výrobce usilujeme o pozici vedoucí společnosti v oblasti udržitelnosti a přebírání odpovědnosti,“ uvedl Dr. Andreas Wendt, člen představenstva společnosti BMW AG odpovědný za nákup a dodavatelskou síť.

Přečtěte si také:  Zkušenosti vložené do každého článku: BMW Group v Parsdorfu vyrábí vzorky bateriových článků

Cílem společnosti BMW Group je mít do roku 2030 na silnicích více než sedm milionů elektrifikovaných vozidel – z toho dvě třetiny plně elektrických. V tomto měřítku zajišťuje nákupní divize BMW Group Purchasing nejen to, že dodavatelský řetězec zvládne vyšší objemy, ale že také implementuje požadavky udržitelného rozvoje. Tímto způsobem nákupní divize BMW Group Purchasing zásadním způsobem přispívá k transformaci společnosti směrem k elektromobilitě.

Vysoká flexibilita uspokojuje rostoucí poptávku po elektromobilitě

Rostoucí poptávka po elektrifikovaných vozech také zvýší potřebu komponentů a dílů, z nichž se vyrábějí. Zejména co se bateriových článků týče, nákupní divize BMW Group Purchasing implementuje různá opatření, aby se tomuto růstu dokázala přizpůsobit. BMW Group současné články baterie páté generace nakupuje u čtyř dodavatelů – takže je na jednotlivých dodavatelích méně závislá.

„Flexibilita objemu je základním předpokladem a rozhodujícím kritériem při výběru dodavatelů našich bateriových článků. U našich článků baterie páté generace jsme se dohodli na 20% flexibilitě v množství, které je třeba nakoupit: v obou směrech – nahoru i dolů,“ dodal Wendt.

Jelikož bateriový článek představuje velkou část nákladů na výrobu hnacího ústrojí elektrifikovaných vozidel, jedná se o klíčovou páku pro dlouhodobé snižování nákladů. Hlavní důraz je kladen na suroviny uvnitř baterie a bateriových článků. BMW Group proto konsoliduje své rozsáhlé know-how v těchto sférách do svého vlastního kompetenčního bateriového centra Battery Cell Competence Centre.

Orientace na udržitelnost má dopad na BMW iX

BMW Group souběžně se silným růstem elektromobility neustále rozšiřuje své aktivity v oblasti udržitelnosti. Nákup se zaměřuje na tři hlavní oblasti: 1. dodržování environmentálních a sociálních standardů a lidských práv; 2. ochrana přírodních zdrojů; a 3. snižování emisí CO2 v dodavatelském řetězci.

Tyto přístupy již přinášejí výsledky v případě BMW iX (kombinovaná spotřeba energie: <21 kWh/100 km v testovacím cyklu WLTP*; kombinované emise CO2: 0 g/km). Využívání zelené energie z obnovitelných zdrojů při výrobě bateriových článků a zvýšené využívání sekundárního materiálu snižuje emise CO2 v dodavatelském řetězci při výrobě BMW iX ve srovnání se stejným vozidlem vyráběným bez těchto opatření o 17 %.

https://auto-mania.cz/zatezovy-test-na-severnim-mysu-bmw-ix-prochazi-zaverecnym-zimnim-testovanim/

Zároveň BMW Group omezuje používání kritických surovin. Snížilo se množství kobaltu u katody současných bateriových článků páté generace na méně než 10 % a zároveň se zvýšil podíl sekundárního niklu až na 50 %. Elektromotor již nevyžaduje použití vzácných kovů.

Soulad s environmentálními a sociálními normami kontrolovaný transparentními procesy před zadáním zakázky, během ní a po ní

BMW Group je průkopníkem přístupu due diligence, tedy důkladné kontroly v dodavatelské síti. Touto otázkou se společnost začala zabývat již v roce 2008 a následně při zadávání zakázek pro BMW i3 trvala na komplexních ekologických a sociálních standardech. Od roku 2014 jsou všichni přímí dodavatelé BMW Group smluvně zavázáni dodržovat lidská práva a rozšířené ekologické a sociální normy a zavádět systémy řízení na podporu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Tyto požadavky musí být rovněž smluvně přeneseny na subdodavatele.

Přečtěte si také:  Nový elektrický nový elektrický traktor Fendt e100 Vario se představuje

„Zodpovědnost nepřenášíme pouze na naši dodavatelskou síť, společně s ní ji přebíráme. Těžíme z našich dlouholetých zkušeností a vytváříme procesy pro dosažení lepší transparentnosti a sledovatelnosti,“ vysvětlil Wendt.

Nákupní divize BMW Group Purchasing se v tomto případě nespoléhá pouze na smluvní závazky, ale v rámci transparentního procesu také implementuje velké množství dalších opatření. K hodnocení potenciálních dodavatelských míst po celém světě se ještě před vyhlášením výběrového řízení používá tzv. filtr rizik. Dalším krokem je požadavek na to, aby případní dodavatelé v podrobném dotazníku popsali své aktivity v oblasti udržitelnosti. Externí partneři také spolupracují s interními odhadci, aby mohli vybraná místa prověřit.

bmw_ix- (2)

Dodržování stanovených požadavků na udržitelnost je předpokladem pro zadání zakázky. Během celého smluvního období spolupracují externí partneři s interními odhadci, aby prostřednictvím dotazníků a auditů prověřili soulad s požadavky udržitelnosti. Pokud během některého z těchto kroků dojde k nesrovnalostem, dohodne se BMW Group s dodavateli na odpovídajících opatřeních. Tímto způsobem nákupní divize BMW Group Purchasing každý rok sleduje tisíce míst. Společnost také zavedla postup, kterým lze anonymně hlásit nedodržování sociálních a environmentálních standardů.

Zvláštní zaměření na kritické suroviny

Odstranění porušování lidských práv a norem v oblasti životního prostředí představuje zvláštní výzvu v případě nezbytných surovin – například lithia a kobaltu, které jsou klíčovými složkami pro výrobu bateriových článků. U obou surovin proto nákupní divize BMW Group Purchasing zavedla další opatření, aby zajistila, že extrakce a zpracování kobaltu probíhá v souladu se standardy udržitelnosti, a aby se zabránilo problémům spojenými s pracovními podmínkami, kdy je klasickým příkladem využití dětské pracovní síly. Společnost proto získává kobalt a lithium přímo z dolů a zpřístupňuje je dodavatelům bateriových článků.

Přečtěte si také:  Mercedes-Benz Česká republika uspořádal úspěšnou roadshow s elektromobily Enjoy Electric

„Kromě záruky předvídatelných cen nám to umožňuje zakotvit naše standardy udržitelnosti do smluv a zajistit, aby se kobalt a lithium těžily a zpracovávaly ekologicky a sociálně udržitelným způsobem. Přesvědčili jsme se o tom sami, když jsme kontrolovali doly v Austrálii a Maroku,“ vysvětlil Wendt.

Další velkou výzvou je zajištění dodržování lidských práv a environmentálních, zdravotních a bezpečnostních norem pro těžbu surovin v případě, že proces není industrializovaný a probíhá za nejzákladnějších řemeslných podmínek. Z tohoto důvodu BMW Group v rámci své hloubkové podnikové kontroly aktivně přebírá odpovědnost a účastní se místních projektů založených na principu „raději pomoc než opuštění“. V roce 2018 BMW Group spojila své síly s dalšími partnery a vytvořila meziodvětvovou iniciativu „Cobalt for Development“ v Kongu. Cílem projektu, který realizuje Německá agentura pro mezinárodní spolupráci (GIZ), je rozvoj a profesionalizace řemeslné těžby v regionu tak, aby splňovala vysoké požadavky BMW Group na udržitelnost a mohla se z dlouhodobého hlediska opět stát alternativou pro získávání kobaltu.

bmw_ix- (3)

Další udržitelná opatření pro ostatní kritické suroviny

BMW Group zavedla další opatření ke zpřísnění souladu s environmentálními a sociálními normami i pro další důležité suroviny. Zde nákupní divize BMW Group Purchasing jde nad rámec smluvně dohodnutých standardů udržitelnosti a více se zapojuje do dodavatelského řetězce prostřednictvím odpovídajících dohod, uzavřených přímo v obzvláště kritických uzlech dodavatelského řetězce. Ústředním bodem jsou doly a hutě: Zde je možné přímý kontakt zvýšit prostřednictvím spolupráce. Je také důležité, aby doly a hutě byly certifikovány podle přísných mezinárodně uznávaných norem. Za tímto účelem se nákupní divize BMW Group Purchasing aktivně zapojuje do mezinárodních standardizačních iniciativ zaměřených na těžbu surovin, jako je standard IRMA, který je nejpřijatelnějším, nejambicióznějším a nejkomplexnějším ze všech těžebních standardů. Možné je také rozšíření dalších místních projektů, jako je „Cobalt for Development“, a rovněž rozšíření přímého nákupu kritických surovin.