MOL se zaměří na udržitelné podnikání a uhlíkovou neutralitu

Představenstvo přehodnotilo a schválilo aktualizaci dlouhodobé strategie „MOL Group 2030+“ – původně zveřejněné v říjnu 2016 – která je plně integrovaná do nové strategie udržitelnosti a doplněná o dlouhodobou vizi a ambice přesahující rámec roku 2030.

„Dlouhodobá strategie MOL 2030 se nám osvědčila jako progresivní, důvěryhodná a správně nasměrovaná. Právě díky ní v uplynulých 5 letech podniknul MOL důležité a vhodné strategické kroky. V poslední době však změny kolem nás nabraly bezprecedentní tempo, včetně rychlého přechodu na zelenou energii. Aktualizovaná strategie si tak klade za cíl urychlit proces přechodu tak, aby byl MOL ještě odolnější a zároveň byl schopen formovat udržitelnou budoucnost. Chceme zdokonalit naše zacílení, efektivitu a do hledání nových příležitostí se pustíme s novým odhodláním. Jedna věc se ale od roku 2016 nezměnila – i nadále jsme odhodlaní transformovat naše tradiční podnikání na bázi fosilních paliv do udržitelného nízkouhlíkového podnikatelského modelu,“ říká Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel.

Přečtěte si také:  Nákladním vozidlům a autobusům se zpřísní emisní limity. Následky pro automobilový průmysl mohou být likvidační

Potrvzujeme strategické směřování transformace našeho současného podnikání. S nezměněným výhledem strukturálního a dlouhodobého poklesu poptávky po fosilních motorových palivech v celé Evropě, včetně střední a východní Evropy, bude MOL pokračovat v Downstreamu ve své transformaci paliv a chemikálií tak, aby se stal přední udržitelnou chemickou společností ve střední a východní Evropě. V oblasti služeb zákazníkům MOL své ambice nezměnil a i nadále chce být vedoucí společností na trhu, nejlepším digitalizovaným prodejcem ve své třídě a poskytovatelem komplexních služeb mobility v regionu.

„Jednou ze silných základních stránek MOL je odolný a unikátně vyvážený integrovaný podnikatelský model. Abychom tuto odolnost zachovali a mohli formovat naši budoucnost, budeme muset neustále přizpůsobovat své podnikatelské portfolio výzvám budoucí nízkouhlíkové ekonomiky,” prozrazuje Zsolt Hernádi.

Downstream: Transformace na vysoce efektivního, udržitelného a předního hráče v chemickém průmyslu. MOL Downstream si v evropském rafinérském sektoru zachová přední místo v oblasti generování hotovosti a jeho cílem je dosáhnout do roku 2025 EBIDTA více než 1,2 miliardy USD, kterou podpoří dalšími 150 miliony USD ze zvýšené efektivity. Transformace z paliv na chemikálie bude pokračovat ve vysokém tempu tak, aby se snížil objem motorových paliv v rafinérském procesu, a do roku 2030 se 1,8 milionů tun transformovalo na petrochemickou surovinu. Toho se dosáhne prostřednictvím dvou investičních cyklů s vysoce efektivními technologiemi a jejich cíleným zprovozněním do roku 2027, respektive 2030. Zároveň bude MOL do svých hlavních podnikatelských aktivit stále více integrovat technologie cirkulárního hospodářství, přičemž bude při výrobě využívat biologické suroviny a odpady, zintenzivní recyklaci a využije CCS (zachytávání a skladování uhlíku) příležitostí s jasným zaměřením na podstatné snížení uhlíkové stopy v tomto segmentu. Celkový objem investic vložených do transformace Downstreamu může v následujících deseti letech dosáhnout 4,5 miliardy USD.
Služby zákazníkům: Do roku 2030 se chceme stát nejlepším digitalizovaným prodejcem ve své třídě a integrovaným a komplexním poskytovatelem služeb v oblasti mobility s výrazně vyššími přijmy a volným cash flow. Zákaznické služby podstatně zvýší svůj podíl na zisku Skupiny MOL dosáhnutím roční EBITDA převyšující 700 milionů USD do roku 2025 a kumulativně zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v letech 2021-25. Segment bude investovat do dalšího rozvoje nabídky občerstvení a zákaznických výhod a bude pokračovat v procesech standardizace a digitalizace sítě. Naše zaměření se bude stále více přesouvat na diverzifikaci prodejních kanálů, rozšiřování protfolia alternativních paliv a komplexních platforem a služeb mobility.

Přečtěte si také:  „Naši uhlíkovou stopu snižujeme efektivitou přepravy“, vysvětluje ředitel Rabenu. Co má a nemá v logistice smysl měnit?

Upstream: Orientace na generování hotovosti, řízený pokles těžby ve střední a východní Evropě, oportunistický přístup k mezinárodním výzkumným těžebním aktivitám a investice do CCUS (Carbon capture, utilization and storage). Stávající zdroje se budou nadále udržovat s cílem maximalizovat tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s přibližně 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash-flow v letech 2021-25 při cenách ropy 50 USD/barel (za předpokladu, že nedojde k nahrazení anorganické rezervy). To si vyžaduje nákladově efektivní řízení poklesu těžby ve střední a východní Evropě a aktivní, na příležitosti orientovaný přístup k mezinárodním výzkumným a těžebním aktivitám bez stanovení těžebních cílů. Záměrem MOL je využít své odborné znalosti geologie Panonské pánve, aby se do roku 2030 stal klíčovým hráčem v zachytávání, využívání a ukládání uhlíku (CCUS) ve střední a východní Evropě, a podpořil i tímto způsobem uhlíkovou neutralitu (Scope 1 a 2).

„Udržitelnost a ziskovost se vzájemně nevylučují, musí spolu jít ruku v ruce. Nemůžete být udržitelní bez generování výnosů, ani ziskoví bez zaměření se na to, jak tyto výnosy generujete. Jsou to spojené nádoby. Jde o zcela jasný trend a do budoucna bude pro všechny stále zřetelnější. Všichni chceme žít v lepším, bezpečnějším a čistším světě. Pro lepší a udržitelnější svět proto musíme přejít na nízkouhlíkový oběhový ekonomický model,“ komentuje Zsolt Hernádi.

Investování do nových podnikatelských příležitostí s cílem formovat nízkouhlíkové oběhové hospodářství. MOL chce výrazně zvýšit klimaticky příznivé investice v souladu s nařízeními EU, aby do roku 2030 přesáhly 50 % celkových kapitálových výdajů a nejpozději do roku 2050 se přiblížily ke 100 %.

MOL chce také hrát klíčovou roli při formování nízkouhlíkového oběhového hospodářství prostřednictvím investic do nových podnikatelských příležitostí spojených s integrací a využitím odpadu, recyklací, zachytáváním, využíváním a skladováním uhlíku (CCUS), pokročilými biopalivy a vodíkem. V následujících pěti letech MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové udržitelné nízkouhlíkové projekty, aby se v cirkulární ekonomice stal významným hráčem ve střední a východní Evropě.

Přečtěte si také:  Shell představil první LNG stanici v ČR. Nachází se na dálnici D11

Významné cíle do roku 2030 v oblasti snižování uhlíku a do roku 2050 ambice plně v souladu s ekologickou dohodou EU (Green Deal). V souladu s Pařížskou dohodou a potřebou celosvětově koordinovaného usilí o snížení dopadů globálního oteplování a klimatických změn je také úkolem MOLu přispívat ke snižování uhlíkových emisí ze svého hodnotového řetězce a provozních aktivit. MOL sníží do roku 2030 emise na úrovni celé Skupiny o 30 %, do roku 2030 přetvoří své divize Průzkum a těžba a Služby zákazníkům na uhlíkově neutrální (pokud se jedná o emise Scope 1 a 2), přičemž v Downstreamu (Scope 1 a 2) se do roku 2030 sníží při současném podnikání ze základny 2019 o 20 %. MOL takéž sdílí ambici EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním, jde-li o všechny (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emise a chce se – samostatně i v partnerství – aktivně podílet na průmyslové revoluci, která je nevyhnutelná, pokud chce Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Klíčem k úspěchu velkých společností jako MOL je schopnost přilákat, rozvíjet a udržet si talentované lidi. Naši zaměstnanci jsou pro nás ta nejcennější aktiva, a jsou také klíčovými aktivy každé úspěšné ekonomiky. Řízení komplexní transformace, do jaké se pustil MOL, si vyžaduje nejen rozmanitou a inkluzivní sílu, ale potřebuje také úzkou spolupráci s místními komunitami, partnery a regulačními orgány, která umožní zapojení téměř všech vrstev společnosti tak, abychom mohli naplnit poslání přechodu na zelenou energii,“ vysvětluje Zsolt Hernádi.

Komplexní rámec udržitelnosti stanovuje cíle pro všechny čtyři pilíře – Lidé a komunity, Zdraví a bezpečnsot, Integrita a transparentnost a Klima a životní prostředí. MOL vnímá rozmanitost a inkluzi jako jednu ze svých klíčových hodnot a předpoklad pro úspěch strategie s cílem zvýšit účast žen na všech úrovních, dosáhnout 30 % žen na řídicích pozicích a zaměřit se na širší pohodu a zdraví zaměstnanců. Naše udržitelné skóre angažovanosti zaměstnanců zůstane nad 75; komunitní angažovanost se zintenzivní, abychom se stali důvěryhodným partnerem a celková úrazovost (TRIR – Total Recordable Incidence Rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konce roku 2022 spustíme v celé Skupině novou strategii zodpovědného nákupu, zintenzivníme podporu povědomí o etice a lidských právech mezi zaměstnanci a managementem a snížíme negativní dopad na životní prostředí.

Přečtěte si také:  Společnost SEAT S.A. nainstaluje 39 000 nových solárních panelů, jimiž ztrojnásobí kapacitu vlastní výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

„Každá transformace je ve své podstatě složitý, zdlouhavý a bolestivý proces. Jsem ale přesvědčený, že nás naše aktualizovaná dlouhodobá strategie povede po správné cestě, abychom vyrostli do pozice klíčového hráče nízkouhlíkového cirkulárního hospodářství, které našim zaměstnancům nabízí zajímavé příležitosti, neustále zlepšuje zákaznickou zkušenost a konstruktivně spolupracuje s našimi partnery. Zároveň však dokáže i v době průběhu transformace zajistit svým investorům stabilní a předvídatelný příjem,“ říká Zsolt Hernádi.

Finanční rámec 2021-25: Plně financovaný přechod a stabilní, předvídatelné odměňování akcionářů, silná bilance. I při konzervativních střednědobých makroekonomických předpokladech MOL vygeneruje v letech 2021-25 dostatečné cash flow – s růstem EBITDA 2,3 miliardy USD v roce 2021 na 2,6 miliardy USD v roce 2025 – na pokrytí provozních investic, minimálně 3,5 miliardy USD strategických investic, včetně 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investice do oběhového hospodářství a také stabilních základních dividend. Prioritou zůstává udržení silného finančního profilu prostřednictvím robustní bilance a dostatečné finanční rezervy. Tato flexibilita se dá využít na financování nových podnikatelských příležitostí včetně fúzí a akvizic v libovolných podnikatelských liniích generujících cash flow.